Agregátory obsahu

Stanovisko samoregulační komise SPIR k agregátorům obsahu

S ohledem na to, že se samoregulační komise SPIR pro samoregulaci obsahu opakovaně setkává s dotazy týkajícími se tzv. agregátorů obsahu, vydává samoregulační komise toto doporučení ohledně použití cizího obsahu v rámci agregátorů. Cílem tohoto doporučení je seznámit internetovou veřejnost s rámcovým názorem komise na to, zda a do jaké míry je využívání cizího obsahu v rámci agregátorů obsahu etické.

Komise zdůrazňuje, že účelem tohoto stanoviska není jakkoliv omezovat „svobodu linkování“ na internetu. Toto stanovisko se zabývá pouze tím linkováním, kdy je na odkazující stránce využit nejen hyperlinkový odkaz, ale zároveň přímo část obsahu zdrojové stránky. Zároveň se toto stanovisko zabývá pouze těmi způsoby využívání cizího obsahu, k němuž dochází systematicky a v delším období, takže dosahuje intenzity soustavného vytěžování databáze.

Podle názoru komise musí provozovatel zdrojové stránky, který nese náklady na výrobu jejího obsahu, mít možnost profitovat z jejího provozu. To zahrnuje nejen „prodej“ daného zpravodajského obsahu nebo např. umístění reklam u jednotlivých článků, ale také to, aby uživatelé obsahu jeho stránky nebyli (nepřímo) vyzýváni k navštívení konkurenčních stránek. U agregátorů totiž běžně dochází k tomu, že kombinují obsah vícero zdrojových stránek vedle sebe, ačkoliv veškeré relevantní zprávy by uživatel nalezl na každém z agregovaných serverů. Uživatel je tak namísto toho, aby zůstal na zdrojové stránce a navštívil jiné články na ní, motivován k přecházení i na jiné stránky (které ovšem nabízejí v principu stejný obsah). Provozovatel zdrojové stránky tak činností agregátora (která je ovšem založena na využití obsahu provozovatele zdrojové stránky) přichází o „věrného“ uživatele.

Podle názoru komise je třeba při posuzování činnosti agregátorů mít na paměti to, že agregátory obsahu využívají ke své činnosti cizí obsah. Proto je posouzení případného pozitivního efektu, který takové využití cizího obsahu pro provozovatele zdrojové stránky může mít (zvýšení počtu návštěvníků zdrojové stránky), vždy výlučně na majiteli obsahu. Důležité je si uvědomit, že agregátory obsahu nemohou bez zdrojových stránek existovat (neboť by nebylo co agregovat), kdežto zdrojové stránky agregátory obsahu pro svou činnost nezbytně nepotřebují. Agregátory obsahu mohou při respektování zákonných podmínek koexistovat vedle zdrojových stránek, ale musí postupovat tak, aby jejich činnost byla výhodná nejen pro ně samotné, ale i pro zdrojové stránky.

S ohledem na výše uvedené vydává komise samoregulátora obsahu SPIR toto doporučení:

  1. Agregátory obsahu se pro účely tohoto doporučení rozumí takové internetové služby, které slučují obsah z více zdrojů a nabízí ho svým uživatelům ve formě výběrů či jiných forem kompilátů obsahu.
  2. Od agregátorů obsahu je třeba odlišit vyhledávače obsahu. Zatímco vyhledávače obsahu slouží primárně k tomu, aby uživatel internetu našel obsah, který sám aktivně hledá, agregátory obsahu pracují s obsahem, který využívají, jiným způsobem – snaží se uspořádat obsah poskytnutý jinými na jejich webových stránkách tak, aby zaujal uživatele.
  3. S rozlišením podle bodu 2 souvisí i to, že agregátory obsahu užívají cizí obsah (ze stránek, jejichž obsah agregují) jiným způsobem než vyhledávače. Míra využívání cizího obsahu (rozsah a četnost převzatého textu, rozsah vlastního obsahu přidaného agregující stránkou, atp.) bude jedním z hledisek pro posouzení toho, zda dochází ze strany agregátorů k přebírání obsahu eticky přijatelným způsobem či nikoli.
  4. Dalším měřítkem pro to, zda je činnost agregátoru v souladu s etickým kodexem SPIR, bude to, zda agregátor celkovým vyzněním své služby (a zejména užitím částí obsahu zdrojové stránky) konkuruje médiím či jiným zdrojovým stránkám, které agregovaný obsah skutečně vytváří, případně zda obsah zdrojové stránky jiným způsobem zjevně zneužívá. Pro takové posouzení bude důležité i to, kolik textu (či jiného relevantního obsahu) ze zdrojové stránky agregátor přebírá a zda je uživatel motivován přecházet na zdrojové stránky nebo naopak je výběr textu (či jiného relevantního obsahu) proveden tak, aby poskytl uživateli veškeré potřebné základní informace již na stránce agregátora tak, aby uživatel nemusel vůbec zdrojovou stránku navštívit.
  5. Bez dalšího za neetickou bude podle názoru komise možné označit činnost těch agregátorů obsahu, které nelinkují zdrojové stránky nebo které používají tzv. mezistránky (např. při linkování na zdroj informace).
  6. Obecně doporučuje, aby si každý agregátor obsahu před tím, než začne využívat cizí obsah, vyjasnil s provozovatele zdrojové stránky pravidla a podmínky, za nichž tento obsah bude oprávněn využívat. To je důležité jak pro předcházení sporům, tak i pro to, že sám provozovatel zdrojové stránky nemusí disponovat právy k poskytnutí obsahu své stránky třetí osobě (agenturní fotografie atp.). Dále by mělo být pravidlem, že pokud provozovatel zdrojové stránky svůj souhlas odvolá či vyjádří svůj nesouhlas s agregováním jeho obsahu, musí provozovatel agregátoru bez zbytečného odkladu přestat takový obsah využívat. Pokud tak neučiní, nebude postupovat eticky.

V Praze dne 26.9.2013

magnifiercrossmenu