Stanovisko samoregulační komise SPIR k monitorovacím službám

S ohledem na to, že se samoregulační komise SPIR pro samoregulaci obsahu opakovaně setkává s dotazy týkajícími se tzv. monitoringu obsahu, vydává samoregulační komise toto doporučení ohledně použití cizího obsahu v rámci monitoringu médií. Cílem tohoto doporučení je seznámit internetovou veřejnost s rámcovým názorem komise na to, zda a do jaké míry je využívání cizího obsahu v rámci monitoringu obsahu etické.

Monitoringem obsahu (monitorovacími službami) se pro účely tohoto stanoviska rozumí postup, kdy:

a)      právnické osoby (či podnikající fyzické osoby) prostřednictvím svých zaměstnanců stahují z internetových médií články podle předem definovaného klíče (např. z oborů obdobných, jako je obor činnosti dané právnické osoby, články v nichž jsou zmínky o této osobě atp.) nebo

b)      specializované podnikatelské subjekty (dále jen „monitorovací agentura“) nabízí třetím osobám zajišťování monitoringu popsaného pod bodem a) a zároveň

tyto osoby používají tento cizí obsah některým ze způsobů popsaných níže pod body (i) až (iii).

Dodávky monitorovaných dat probíhají obvykle buď formou dokumentů ve formátu PDF či MS Word, které obsahují zkopírované články z internetových médií nebo prvních několik odstavců takových článků, či dodáním souboru ve formátu HTML, který obsahuje texty článků či jejich částí a případně odkaz na zdrojovou stránku daného média.

K dalšímu použití výše uvedeného obsahu pak obvykle dochází těmito způsoby:

(i)      rozesíláním na e-mailové adresy zaměstnanců daného subjektu

(ii)    umísťováním na intranet daného subjektu anebo

(iii)   umísťováním na jeho veřejně přístupné internetové stránky.

Komise zdůrazňuje, že účelem tohoto stanoviska není jakkoliv omezovat „svobodu linkování“ na internetu. Toto stanovisko se zabývá pouze tím využíváním cizího obsahu, kdy je použit nejen odkaz, ale přímo (ne nezanedbatelná) část či celý text článku zveřejněného na jiné internetové stránce.

Komise je toho názoru, že i užití cizích článků k účelům monitoringu, pokud bude takový připravený monitoring obsahu nadále šířen některým ze způsobů uvedeným výše pod body (i) až (iii), je nutné považovat za využití cizího obsahu ve smyslu Kodexu (zejm. čl. 3.2. a případně 3.10.). Takové využití je principiálně možné pouze se souhlasem původce daného obsahu. V některých případech (např. použití jednotlivého článku veřejně prospěšnou neziskovou organizací) lze vycházet z toho, že jde o omluvitelné porušení Kodexu, které by nemělo být nijak finančně sankcionováno, ledaže by k danému zneužití obsahu docházelo i nadále přes upozornění daného subjektu. Pokud se však nebude jednat o nahodilé užití článku, tedy k takovému užití bude docházet systematicky a dlouhodobě, či (zejména u monitorovacích agentur) záměrně a za účelem dosažení zisku, bude se podle názoru Komise obvykle jednat o porušení Kodexu a tedy neetické jednání. V situaci českého internetu je totiž velká většina zpravodajství přístupná bezplatně a je financována z reklamy, která doprovází zveřejněné texty. Aby mohl být tento model udržen, musí mít provozovatelé daného internetového média možnost „zhodnotit“ svůj obsah tím, že jednotliví čtenáři příslušných článků budou mít možnost vidět připojenou reklamu. Pokud však jiná osoba dané články využívá tak, že je zkopíruje a dále elektronicky šíří, tento pozitivní efekt se pro provozovatele média (původce obsahu) zcela vytrácí a to i v případě, kdy zkopírovaný monitorovaný text obsahuje link na zdrojovou stránku, neboť tento link obvykle využije jen malá část čtenářů monitoringu.

S ohledem na výše uvedené vydává komise samoregulátora obsahu SPIR toto doporučení:

  1. Monitorovací služby by měly být provozovány pouze s obsahem, k jehož monitorování udělil předchozí souhlas jeho původce (tzn. zdrojová internetová stránka, na níž byl daný článek uveřejněn), a to bez ohledu na to, zda je obsah dostupný veřejnosti za úhradu či bezplatně; poskytovatel takového obsahu (provozovatel dané stránky) může takovýto souhlas udělit i hromadně např. prohlášením v patičce dané stránky
  2. Jednotlivé v rámci monitoringu užité články by měly pokud možno vždy (nebude-li sjednáno jinak mezi původcem obsahu a přebírající osobou) obsahovat aktivní link na zdrojový článek
  3. Pro míru závadnosti monitorovacích služeb bude relevantní mimo jiné rozsah těchto monitorovacích služeb (např. počet článků v monitoringu) a to, kolika osobám je takový obsah zpřístupňován
  4. Pokud se bude jednat o službu nabízenou monitorovacími agenturami za úplatu (bez souhlasu původců obsahu), bude se obvykle jednat o porušení Kodexu
  5. Na závadnosti monitorovacích služeb nemění nic skutečnost, že jsou případně prováděny orgánem veřejné správy
  6. Komise samoregulátora v této souvislosti upozorňuje také na znění § 30 odst. 3 zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona:

„(3) Nestanoví-li tento zákon dále jinak, užitím podle tohoto zákona je užití počítačového programu či elektronické databáze i pro osobní potřebu fyzické osoby či vlastní vnitřní potřebu právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby včetně zhotovení rozmnoženiny takových děl i pro takovou potřebu; stejně je užitím podle tohoto zákona zhotovení rozmnoženiny či napodobeniny díla architektonického stavbou i pro osobní potřebu fyzické osoby či vlastní vnitřní potřebu právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby (§ 30a) a pořízení záznamu audiovizuálního díla při jeho provozování ze záznamu nebo jeho přenosu (§ 20) i pro osobní potřebu fyzické osoby.“

a zároveň na znění § 30a autorského zákona, které se výslovně týká (a umožňuje rozmnožování) pouze v případě rozmnožování na papír či jiný fyzický podklad.

§ 30a

Rozmnožování na papír nebo na podobný podklad

(1) Do práva autorského nezasahuje

a) fyzická osoba, která pro svou osobní potřebu,

b) právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která pro svou vlastní vnitřní potřebu,

c) ten, kdo na objednávku pro osobní potřebu fyzické osoby,

d) ten, kdo na objednávku pro vlastní vnitřní potřebu právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby

zhotoví tiskovou rozmnoženinu díla na papír nebo podobný podklad fotografickou technikou nebo jiným postupem s podobnými účinky, s výjimkou případu, kdy jde o vydaný notový záznam díla hudebního či hudebně dramatického, a v případech podle písmen c) a d) řádně a včas platí odměnu podle § 25.

(2) Ustanovení § 30 odst. 4 až 6 se použijí obdobně.

  1. Komise doporučuje všem, kteří využívají služeb monitorovacích agentur, či sami (v případě právnických osob) monitoring provádějí, aby prověřili, zda dodavatelé monitorovacích služeb postupují v souladu s výše naznačenými pravidly, resp. zákonem.

V Praze dne 10.10.2013

magnifiercrossmenu